प्रधानमंत्री पिक विमा योजना


        प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना विविध सेवांचा लाभ घेता यावा यासाठी भारत सरकारच्या कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने एक अतिशय सोपे, शेतकऱ्यांना उपयुक्त आणि व्यापक असे मोबाईल अॅप तयार केले आहे. या अॅपद्वारे पीक नुकसानीची माहिती नोंदवण्याकरिता प्राधान्य देण्यात आलेले असून हे मुख्य स्त्रोत घोषित केले आहे. अॅपद्वारे नोंदणी केल्यानंतर कुठल्याही कागदपत्रांची गरज भासणार नाही. हे अँप तीन भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. यामध्ये मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या भाषा उपलब्ध आहेत.
ॲपद्वारे उपलब्ध सेवा

१. पीक नुकसान पूर्व सूचना 

२. विमा हप्ता निश्चिती

३. शेतकयांचे योजनेसंबंधी प्रश्न आणि मदत केंद्र

अँप कसे वापरावे

हे अॅप गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहे. हे अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी आणि कार्यान्वित करण्यासाठी शेतकऱ्यांना गुगल प्ले स्टोअरवर Crop Insurance App शोधण्याची आवश्यकता आहे. एकदा इंस्टॉलेशन पूर्ण झाल्यानंतर, उपलब्ध केलेल्या विविध सेवांचा लाभ घेण्यासाठी अॅप उघडले जाऊ शकते. अॅप खालील लिंकचा वापर करून डाऊनलोड देखील करता येईल. Crop Insurance - Apps on Google Playअॅपद्वारे पीक नुकसानीची माहिती कशी द्यावी


वैयक्तिक शेतकरी खाली दिलेल्या सूचनांच्या आधारे पीक विमा अॅपद्वारे विविध झालेल्या पीक नुकसानीची माहिती वापरू शकतात.

१. शेतकरी त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबर आणि संकेत शब्दाद्वारे (Password) अॅपवर लॉग इन करू शकतात किंवा अॅपच्या मुख्य पृष्ठावरील उपलब्ध "लॉग इन शिवाय पुढे जा' टॅब निवडून लॉगीन शिवाय ही सुविधा घेऊ शकतात.

२. पुढील पृष्ठामध्ये शेतकरी पीक नुकसानीची माहिती हा टॅब निवडल्यानंतर ओ. टी.पी. मिळवण्यासाठी मोबाईल नंबर नमूद करणे आवश्यक आहे.

३. एकदा ओ.टी.पी. प्राप्त झाला आणि यशस्वीरीत्या नमूद केल्यानंतर शेतकऱ्यांना हंगाम वर्ष योजना-राज्य इत्यादी तपशील नमूद करणे आवश्यक आहे.

४. पुढील पृष्ठामध्ये शेतकरी पुढे जाण्यासाठी अर्जाचा स्रोत आणि क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.

५. एकदा शेतकरी पुढील पृष्ठावर गेल्यानंतर, पॉलिसी तपशील तयार होतील व नुकसान भरपाई नोंद करण्यासाठी बाधीत पीक निवडणे आवश्यक आहे.

६. पुढील पृष्ठामध्ये नुकसानीचा प्रकार, नुकसानीची तारीख, शेरा नमूद करणे आवश्यक आहे. बाधीत क्षेत्राचे फोटो अपलोड करणे आवश्यक आहे. एकदा तपशील यशस्वीरीत्या नमूद केल्यानंतर शेतकरी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सबमिट बटणावर क्लिक करणे आवश्यक आहे.

७. एकदा तपशील यशस्वीरीत्या सबमीट केल्यावर, यशस्वी सबमिशनचे पृष्टीकरण आणि भविष्यातील संदर्भासाठी एक डॉकेट नंबर स्क्रीनवर उपलब्ध होईल.


• कृपया लक्षात घ्या - जर शेतकऱ्याकडे अर्ज क्रमांक नसेल तर त्याने पॉलिसी तपशील पृष्ठावरील "इतर पर्याय निवडा" वर क्लिक करावे आणि आवश्यकतेनुसार वैयक्तिक, बँक, पीक आणि जमीन तपशील द्यावा.


पीक विमा मोबाईल अॅपद्वारे ऑनलाइन पद्धतीचे फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत.

अॅपवर पीक नुकसान माहिती / पूर्वसूचना नोंदवण्याची ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध आहे.

• पीक नुकसानीची पूर्वसूचना कागदपत्राशिवाय ऑनलाइन पद्धतीने तात्काळ नोंदविता येते.

• पूर्वसूचना नोंदवण्याकरिता केंद्र शासनाने या पीक विमा मोबाईल अॅपला प्रथम प्राधान्य दिलेले आहे.

• अॅपमुळे शेतकऱ्यांना पूर्वसूचना नोंदविताना कुठल्याही कागदपत्राची गरज भासणार नाही.

    पूर्वसूचना मराठी भाषेतून नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

• झालेल्या पीक नुकसानीचा फोटो / व्हिडिओ अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

• पूर्वसूचना नोंदविल्यानंतर पूर्वसूचना क्रमांक प्राप्त होतो.

• अॅपवर विमा प्रिमियमच्या गणनेबाबत सुविधा उपलब्ध आहे.

• अॅपवर शेतकऱ्यांना योजनेबाबतच्या अडीअडचणी बाबतची माहिती मिळून शंका-समाधान होण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.


Empowering Farmers: A Comprehensive Guide to Pradhan Mantri Crop Insurance SchemeAgriculture plays a vital role in India's economy, employing over half of the country's workforce and contributing significantly to its GDP. However, Indian farmers often face unpredictable weather conditions, pests, and other challenges that can adversely affect their crop yields and income. To mitigate these risks and provide financial security to farmers, the Indian government introduced the Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme (PMFBY). In this comprehensive guide, we will delve into the details of the scheme, its benefits, and its impact on India's agricultural sector.

Understanding Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, commonly known as PMFBY, is a crop insurance scheme launched by the Government of India in 2016. The primary objective of PMFBY is to provide financial support and risk coverage to farmers in the event of crop failure due to natural calamities, pests, diseases, or other unavoidable circumstances.

Key Features of PMFBY:

1. Wide Coverage: PMFBY covers all crops, including food crops, horticultural crops, and commercial crops, cultivated by farmers in India. This comprehensive approach ensures that a vast majority of farmers can benefit from the scheme.

2. Low Premium Rates: Farmers are required to pay a nominal premium based on the type of crop and the area under cultivation. The government subsidizes a significant portion of the premium, making it affordable for farmers.

3. Individual and Seasonal Crop Insurance: PMFBY offers two types of coverage - individual and seasonal. Individual coverage is for specific crops, while seasonal coverage includes all crops grown during a particular season.

4. Minimal Documentation: The scheme simplifies the paperwork and documentation process, reducing the administrative burden on farmers.

5. Timely Settlement: In the event of crop loss, farmers receive compensation within a stipulated time frame, typically within 15 days of the final assessment.

6. Use of Technology: PMFBY leverages technology for faster claim assessment and disbursement. Remote sensing, smartphones, and satellite imagery are used to assess crop damage accurately.

Benefits of Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme:

1. Financial Security: PMFBY provides financial security to farmers, enabling them to recover from crop losses and reduce their vulnerability to debt and poverty.

2. Stabilizing Farm Income: By minimizing income fluctuations due to crop failures, the scheme stabilizes farmers' income, making agriculture a more sustainable profession.

3. Encouraging Investment: Knowing that they have insurance coverage, farmers are more inclined to invest in improved farming practices, seeds, and technology, ultimately leading to higher crop yields.

4. Boosting Confidence: PMFBY boosts the confidence of farmers, especially those in regions prone to natural calamities, encouraging them to take risks and expand their agricultural activities.

5. Social Welfare: The scheme has a significant social welfare impact as it supports the livelihoods of millions of farmers and their families.

Challenges and Future Prospects:

While PMFBY has made significant strides in providing crop insurance to Indian farmers, there are challenges that need to be addressed. These challenges include ensuring better awareness and accessibility, reducing delays in claim settlement, and refining the use of technology for accurate crop assessment.

In the future, PMFBY could benefit from increased digitization and data analytics to enhance risk assessment and improve the efficiency of the scheme. Expanding the reach to remote and marginalized farming communities will also be crucial for its success.

Conclusion

The Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme (PMFBY) is a crucial step towards safeguarding the interests of Indian farmers and promoting agricultural growth. By providing affordable crop insurance, PMFBY not only shields farmers from financial losses but also empowers them to adopt modern farming practices and technologies. As India continues to evolve as an agricultural powerhouse, PMFBY will play an integral role in ensuring the resilience and prosperity of its farming community. It stands as a testament to the government's commitment to the welfare of its agrarian population and the growth of the agricultural sector.